/ / Apakšuzņēmuma līgums

Apakšuzņēmuma līgums

Apakšuzņēmuma līgums ir variācijabūvniecības pakalpojumu līgums. Saskaņā ar to ģenerāluzņēmējs apakšuzņēmējam piegādā saskaņoto darba apjomu. Šādu līgumu noslēgšana palīdz optimizēt būvdarbus un saīsināt to īstenošanas noteikumus.

Pēc apakšuzņēmēja darbu veikšanas klients (ģenerāluzņēmējs) pārbauda to pilnīgumu un kvalitāti saskaņā ar nosacījumiem, pēc tam, ja nav prasījumu, veic maksājumu.

Parasti apakšuzņēmēji ir nepieciešami, lai veiktu tādus darbus kā apdare, komunikācija, dizains, būvniecība un uzstādīšana, kā arī daži citi.

Apakšuzņēmuma līgums par darbu izpildipuses ir noslēgts rakstiskā (vienkāršā) veidā. Tiesības slēgt šādus līgumus galvenajam darbuzņēmējam piešķir galvenais būvdarbu pasūtītājs.

Apakšuzņēmuma līgums, kura paraugu var ņemtbūvuzņēmuma grāmatvedības nodaļā vai lejupielādējot standarta dokumenta veidlapu tīklā, ir ietvertas vairākas obligātas ziņas. Sagatavojot šādu līgumu, jānorāda šādi dati.

Pirmkārt, darba veidi, viņuizmaksas un ieviešanas laiku. Šie punkti ir jānorāda ar maksimālu precizitāti, jo gala darbu rezultāti un iespēja ievietot objektu saskaņotajā laika periodā var būt atkarīgi no to darbības. Pretrunu gadī- jumā savas intereses tiesā var uzskatīt tikai tad, ja tiek ievēroti līgumā paredzētie nosacījumi. Nevar ietekmēt konflikta atrisināšanu mutvārdu līgumos apstrīdētās situācijās.

Apakšuzņēmums nosaka pienākumusapakšuzņēmējs pilnībā. Saskaņā ar dokumentu, viņam ir pienākums turpināt darbu izpildi tieši pēc ģenerāluzņēmēju dos viņam rakstisku pieteikumu ar skaidru norādi par darba apjomu un to norises vietām. Apakšuzņēmējs piekrīt veikt darbu atbilstošā kvalitātes līmenī, piegādāt tos laikā, un, ja nepieciešams, novērst visus konstatētos trūkumus tieši laikposmā, kurš noteikts, savstarpēji vienojoties.

Galvenajam darbuzņēmējam ir pienākums nodrošināt pilnuinformācija par veiktā darba veidu un objekta apakšuzņēmējs laikā (parasti trīs), lai pārbaudītu darba nodota viņam, ja laulības kvalitāti, lai apspriestu procedūru par tās noņemšanu, lai samaksātu par darbu saskaņā ar līguma noteikumiem. Ģenerāluzņēmējam ir visas tiesības pārbaudīt darbu to īstenošanas laikā.

Savukārt apakšuzņēmējam ir tiesībasVeicot darbu, izmantojiet savus materiālus un rīkus, un īstenošanā iesaistiet trešās puses. Gadījumā, ja ģenerāluzņēmējs nav izpildījis savus pienākumus samaksāt par darbu laikā, tas var atgūt esošo parādu vai pieprasīt sodu par šī maksājuma aizkavēšanos.

Apakšuzņēmējam ir pienākums izpildīt visuprojektēšana un aprēķins dokumentācija darbu viņu pašu, un padarīt savu individuālo testēšanu, pārbaudot instalētās sistēmas un iekārtas, lai novērstu trūkumus pieņemšanas ģenerāluzņēmējs darbu laikā konstatēto.

ApakšuzĦēmuma līgumu var izbeigt savstarpējipušu vienošanās, sastādot atbilstošu vienošanos. Turklāt izbeigšana ir iespējama ar tiesas starpniecību, ja puses nevar vienoties. Izbeigšanas iniciatoram jārīkojas saskaņā ar pretenziju procedūru strīdu izšķiršanai. Šādus konfliktus var atrisināt arī pirmstiesas kārtībā, piemēram, samaksājot naudas sodu par kavēšanos, nepietiekamu darba kvalitāti utt.

Jebkura līguma noteikumu neievērošana irdisciplīnas pārkāpšana, kas var ietvert gan apakšuzņēmēja, gan ģenerāluzņēmēja īpašuma atbildību, ja viņi ir vainīgi šādā pārkāpumā.

Lasīt vairāk: